۵%- قیمت اصلی ۲۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳,۹۱۳,۰۰۰ تومان است.
۴%- قیمت اصلی ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان است.
۴%- قیمت اصلی ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان است.
۶%- قیمت اصلی ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان است.
۴%- قیمت اصلی ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان است.
۶%- قیمت اصلی ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۹۷۶,۰۰۰ تومان است.
۴%- قیمت اصلی ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۴۵۵,۰۰۰ تومان است.
۵%- قیمت اصلی ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان است.
۷%- قیمت اصلی ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان است.