۳%- قیمت اصلی ۲۶,۳۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵,۵۱۲,۰۰۰ تومان است.
۳%- قیمت اصلی ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.
۴%- قیمت اصلی ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان است.
۴%- قیمت اصلی ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۳۵۳,۰۰۰ تومان است.
۴%- قیمت اصلی ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۴۵۵,۰۰۰ تومان است.